Reklamní agentura Zobrazit menu

 

Všeobecné
obchodní podmínky

I. Smysl a účel všeobecných obchodních podmínek

 1. Smyslem a účelem těchto obchodních podmínek je specifikovat vzájemné obchodní a jiné vztahy, vznikající při obchodní činnosti společnosti, které nejsou upraveny smluvně.

II. Vymezení pojmů používaných ve všeobecných obchodních podmínkách

 1. Společnost Meebio, s.r.o. se sídlem Hartigova 2660/141, 130 00, Praha 3, IČ 29297630 (dále jen „agentura“), DIČ CZ29297630, je oprávněna zprostředkovávat prodej reklamního a inzertního prostoru v kontextových a PPC systémech a na www stránkách společností, se kterými má navázány obchodní vztahy. Dále je agentura oprávněna poskytovat služby jako je odborné poradenství, školení a vývoj webových aplikací.

 2. Objednavatelem služeb agentury (dále jen„klient“) je fyzická či právnická osoba, přímý zákazník nebo reklamní či mediální agentura, objednávající reklamu či jinou službu prostřednictvím agentury.

 3. Provozovatel je vlastník kontextového nebo PPC systému, na kterém je poskytován reklamní prostor, jehož prodej je zprostředkováván agenturou.

 4. Inzercí, reklamou či reklamní kampaní se rozumí zadané veřejné oznámení, propagace, či jiná prezentace zveřejněná za úplatu na WWW stránkách prostřednictvím kontextových či PPC systémů, jejichž provozovatele před klientem reprezentuje agentura, a to za účelem dosažení potřebného propagačního účinku sledovaného klientem.

 5. Pracovními dny se rozumí všechny dny v týdnu mimo sobot, nedělí a státem uznaných svátků.

 6. Erotickou reklamou se rozumí jakákoliv komunikace erotických služeb a produktů, poskytovaných prostřednictvím Internetu i mimo něj

 7. Agresivní reklamní formáty jsou takové formáty, které technicky zabraňují čtenáři v obvyklém využití inzertního média, např. čtení článků.

 8. Klamavou reklamou se rozumí jakákoliv mediální komunikace, která záměrně uvádí uživatele v omyl, v podrobnostech se odkazuje na obchodní zákoník a judikaturu.

III. Vzájemná práva a povinnosti při realizaci reklamy

 1. Nezbytnou podmínkou realizace služeb je řádná písemná objednávka služeb či uzavřená smlouva. Za platnou objednávku je považována i faxová či jiná kopie platné písemné objednávky.

 2. Objednávka služeb musí být učiněna na formuláři agentury a musí obsahovat všechny potřebné náležitosti, tedy zejména přesnou specifikaci objednávané služby, tj. vymezení předmětu včetně případného návrhu, či představy klienta o službě, celkový objem investice, jakož i všechny potřebné identifikační údaje klienta a agentury.

 3. Klient objednávku doručí na adresu agentury v písemné formě poštou nebo faxem, případně elektronicky v podobě neskenovaného dokumentu. Jako doklad o přijetí objednávky vystaví agentura, v případě že o to klient požádá, potvrzení o přijetí objednávky a potvrdí také termín realizace objednávané reklamní kampaně a její cenu. Objednávka musí být doručena agentuře nejpozději 5 pracovních dny před plánovaným zahájením reklamní kampaně.

 4. Objednávka může být ze strany agentury odmítnuta, bude-li v rozporu s jeho zájmy či s právní nebo etickou regulací reklamy, zejména v případě rozporu s restriktivními opatřeními na reklamu se vztahujícími či s právními předpisy.

 5. Případná změna objednávky před jejím potvrzením může být učiněna pouze písemnou formou. Objednávka reklamy se stává závaznou pro obě strany okamžikem podpisu obou stran.

 6. Klient odpovídá za pravdivost informací uvedených v objednávce či ve smlouvě a nese veškeré právní následky spojené s porušením zákonných povinností.

 7. Dodání vlastních podkladů klienta vyžaduje, aby klient byl oprávněn s tímto dílem nakládat, zejména ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a ve smyslu jiných právních norem, a aby jej předal v odpovídajícím formátu.

 8. Agentura si vyhrazuje právo neuskutečnit reklamu nebo dodat službu v případech vyšší moci,

  provozní tísňové situace, nebo z důvodu mimořádné programové aktuálnosti. Tj. jde-li na její straně o okolnost, jež nastala nezávisle na její vůli a brání jí ve splnění její povinnosti, a jestliže nelze rozumně předpokládat, že by agentura tuto překážku nebo její následky odvrátila nebo překonala a dále, že by v době vzniku závazku tuto překážku předvídala. V takových případech bude reklama uskutečněna v náhradním termínu, dle dohody obou stran. Nárok na náhradu škody klienta je vyloučen.

 9. V případě pochybení na straně agentury nebo provozovatele, je klient v rámci reklamačního řízení oprávněn požadovat po agentuře přiměřenou náhradu. Reklamovat inzerci je možné písemně do pěti pracovních dnů ode dne ukončení reklamy. Klient má v případě špatného zveřejnění inzerce ze strany agentury, jako např. špatné zadání URL, nesplnění kampaně v dohodnutém termínu apod., nárok na bonusové plnění, popřípadě náhradní zveřejnění reklamy, a to v takovém rozsahu, v jakém byl účel inzerátu omezen.

 10. Smluvní strany se zavazují nesdělovat údaje a informace, získané v rámci spolupráce, třetím 
 osobám.

 11. Speciální nebo atypické komerční projekty mimo ceníkové podmínky realizuje agentura vždy po 
 dohodě za smluvní cenu.

 12. Agentura neodpovídá za pravdivost údajů obsažených v reklamně nebo na stránkách klienta uveřejněné dle těchto obchodních podmínek.

IV. Finanční podmínky, minimální výše objednávky a fakturace reklamy

 1. Aktuální ceny služeb jsou uvedeny v ceníku, uveřejněném agenturou, které neobsahují daň z přidané hodnoty. S ohledem na objem reklamní kampaně, historii obchodního vztahu či jeho perspektivu může být dle uvážení agentury učiněna sleva z ceníkových cen.

  Klient uhradí objednanou reklamu na základě faktury s náležitostmi daňového dokladu vystavené agenturou. Faktura je splatná 5 pracovních dní před zahájením kampaně.

 2. Na případné zpoždění zahájení reklamní kampaně zapříčiněné klientem není z hlediska splatnosti faktur brán zřetel. V případě prodlení s úhradou faktur je agentura oprávněna účtovat klientovi za každý den prodlení penále ve výši 0,3 % z dlužné částky.

 3. Agentura si vyhrazuje právo využívat elektronické fakturace, kdy klient obdrží fakturu e-mailem ve formátu PDF.

V. Sankční a stornovací podmínky

 1. V případě, že je klient v prodlení s úhradou fakturované částky za objednanou reklamu, je agentura oprávněna pozastavit či neprovést reklamu.

 2. Klient má právo objednávku stornovat, a to nejpozději pět pracovních dní před dnem plánovaného zahájení reklamy uvedeném v objednávce, případně pět pracovních dní před plánovaným startem prací na dalších službách agentury. V případě, že je objednaná služba zrušena mezi pátým až třetím pracovním dnem před plánovaným zahájením, agentura si vyhrazuje právo účtovat storno poplatek ve výši 25% z celkové ceny objednávky. Je-li kampaň stornována dva a méně pracovních dnů před plánovaným zahájením, bude účtován storno poplatek ve výši 50% z celkové ceny objednávky. Při stornování v průběhu realizace reklamy nebo služby činí storno poplatek 75% z celkové ceny objednávky. Pro úhradu storno plateb platí podmínky pro úhradu faktur dle těchto podmínek.

 3. Pro úhradu storno plateb platí podmínky pro úhradu faktur dle těchto podmínek.

 4. Klient i agentura vynaloží veškeré úsilí k řešení sporů smírnou cestou. Jakýkoliv spor nebo nárok, který nebude vyřešen smírnou cestou, bude předán Rozhodčímu soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky (dále jen „Rozhodčí soud“) k závaznému rozhodčímu řízení. Rozhodčí řízení bude vedeno podle Pravidel řízení Rozhodčího soudu rozhodčím senátem skládajícím se ze tří rozhodců. Místem konání rozhodčího řízení bude Praha, Česká republika. Jazykem rozhodčího řízení bude český jazyk. Výrok rozhodčího senátu bude konečný a pro Smluvní strany závazný.

VI. Cenové podmínky

Hodinové sazby Cena
Designer 1 400 Kč
Front-end Developer 1 400 Kč
Developer 1 400 Kč
Developer Manager 1 500 Kč
Project Manager 1 500 Kč
Server Administrator 1 000 Kč
Tester 1 000 Kč
Social Media Specialist 1 400 Kč
SEO Specialist 1 500 Kč
PA Specialist 1 400 Kč
Email Marketing Specialist 1 400 Kč
Digital Strategist 1 500 Kč
Copywriter 1 400 Kč
Hosting a domény (roční platba) Cena
Roční webhosting 3 200 Kč
.cz 199 Kč
.eu 199 Kč
.sk 299 Kč
.pl 359 Kč
.com 259 Kč
.net 329 Kč
.org 299 Kč
.biz 329 Kč
.info 359 Kč
.store 1 149 Kč
.online 729 Kč
Tarify správy (měsíční platba) Cena
Tarif 1 (podpora, provoz, hosting) 2 000 Kč
Tarif 2 (podpora, provoz, hosting + hodiny na vývoj) 2 000 Kč + hodinová sazba

Uvedené ceny jsou bez DPH. U tarifní správy platí cenové zvýhodnění při půlroční platbě (jeden měsíc bezplatně) nebo při roční platbě (dva měsíce bezplatně). Základní hodinová sazba Tarifu 2 je 1 200 Kč / hod / měsíc do objemu 5 hodin. Od 5 do 10 hodin je cena 1 100 Kč / hod / měsíc. Při počtu 15 hodin a více je cena stanovena na 1 000 Kč / hod / měsíc. Nevyužité hodiny se převádějí do dalších měsíců.

VII. Aberace a platnost všeobecných obchodních podmínek

 1. Od ustanovení těchto podmínek je možné se odchýlit pouze na základě písemné dohody mezi agenturou a klientem.

 2. Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 1. 10. 2023. Agentura si vyhrazuje právo na změnu těchto Všeobecných obchodních podmínek bez předchozího upozornění, a to na svých webových stránkách.

Stáhnout obchodní podmínky

FORUM 24 Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra Globus Subway česká tisková kancelář Fujitsu KIA DHL