Reklamní agentura Zobrazit menu

 

Nakládání s osobními údaji

Zajímá vás, jak nakládáme s osobními údaji, které sbíráme jako správce? Obecně platí, že sbíráme pouze ta data, která nám umožňují poskytovat naše služby ve smluveném rozsahu.

Vaše osobní údaje jsou u nás v bezpečí a můžete si být jistí, že za žádných okolností je nikdy nikomu dalšímu nepředáváme. Přístup k nim mají pouze oprávnění pracovníci společnosti Meebio, včetně kontraktorů, kteří nám pomáhají s vývojem našich služeb případně státní a jiné orgány v rámci plnění našich zákonných povinností.

Prohlášení o ochraně osobních dat

Prohlášení o zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů (dále jen „GDPR“).

1. Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů je společnost Meebio, s.r.o. se sídlem Koněvova 2660/141, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČO 29297630. Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze. V souladu s čl. 12 GDPR Vás informujeme o zpracování vašich osobních údajů a o Vašich právech.

2. Rozsah zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, v jakém je příslušný subjekt údajů správci poskytl, a to v souvislosti s uzavřením smluvního či jiného právního vztahu se správcem, nebo které správce shromáždil jinak a zpracovává je v souladu s platnými právními předpisy či k plnění zákonných povinností správce.

3. Zdroje osobních údajů

 • přímo od subjektů údajů
 • veřejně přístupné rejstříky,
 • seznamy a evidence (např. obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, katastr nemovitostí, veřejný telefonní seznam apod.)
 • v omezené míře kontaktní formulář na našem webu (Jméno, Příjmení, Společnost, E-mail, Telefon)

Obecně platí, že shromažďujeme pouze ty údaje, které jsou nezbytně nutné k splnění zákonných náležitostí (objednávky, fakturace, smlouvy). Sbíráme jen takové údaje, které se nám rozhodnete poskytnout.

4. Kategorie osobních údajů, které jsou předmětem zpracování

 • adresní a identifikační údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci subjektu údajů (např. jméno, příjmení, titul, IČ, DIČ, fakturační adresa) a údaje umožňující kontakt se subjektem údajů (kontaktní údaje – např. kontaktní adresa, číslo telefonu, emailová adresa a jiné obdobné informace)
 • popisné údaje (např. bankovní spojení, datum)
 • další údaje nezbytné pro plnění smlouvy

5. Kategorie subjektů údajů:

 • zákazník správce
 • dodavatel služby
 • jiná osoba, které je ve smluvním vztahu ke správci

6. Kategorie příjemců osobních údajů:

 • zpracovatel
 • státní aj. orgány v rámci plnění zákonných povinností stanovených příslušnými právními předpisy

7. Účel zpracování osobních údajů

 • účely obsažené v rámci souhlasu subjektu údajů
 • jednání o smluvním vztahu
 • plnění smlouvy
 • ochrana práv správce, příjemce nebo jiných dotčených osob (např. vymáhání pohledávek správce)
 • archivnictví vedené na základě zákona
 • plnění zákonných povinností ze strany správce
 • ochrana životně důležitých zájmů subjektu údajů

8. Způsob zpracování a ochrany osobních údajů

Zpracování osobních údajů provádí správce. Zpracování je prováděno v jeho provozovnách, pobočkách a sídle správce jednotlivými pověřenými zaměstnanci a kontraktory správce, příp. zpracovatelem. Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky, popř. i manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů. Za tímto účelem přijal správce technicko-organizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů, zejména opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Veškeré subjekty, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny, respektují právo subjektů údajů na ochranu soukromí a jsou povinny postupovat dle platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů.

9. Doba zpracování osobních údajů

V souladu se lhůtami uvedenými v příslušných smlouvách, ve spisovém a skartačním řádu správce či v příslušných právních předpisech jde o dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích jak ze závazkového vztahu, tak i z příslušných právních předpisů.

10. Poučení

Správce zpracovává údaje se souhlasem subjektu údajů s výjimkou zákonem stanovených případů, kdy zpracování osobních údajů nevyžaduje souhlas subjektu údajů.

Zpracovatelská smlouva

Provozujete web na našem hostingu nebo jste uživatel našeho e-shopového systému? Potom je Meebio (dále také poskytovatel) z pohledu GDPR zpracovatelem osobních údajů, kterých jste správci. Zde platí následující zpracovatelská smlouva:

 1. Poskytovatel může pro klienta zpracovávat osobní údaje, které jsou umístěné v produktech společnosti Meebio. Jedná se nejčastěji o zákaznické údaje jako jméno, příjmení, doručovací adresy zákazníků, IP adresy, kontaktní údaje (telefonní číslo, e-mailová adresa), údaje o nákupech a poptávkách, případně údaje, které s nákupy, konverzemi nebo poptávkami souvisí.
 2. Poskytovatel osobní údaje zpracuje pouze za účelem poskytování svých produktů a služeb, není-li domluveno jinak. Údaje bude společnost Meebio pro klienta zpracovávat po dobu poskytování produktů a služeb, ve kterých jsou data umístěna. Data jsou ve správě klienta a posyktovatel s nimi pracuje pouze na základě jeho pokynů.
 3. Společnost Meebio přijala maximálně možná technická, organizační, bezpečnostní a další opatření, která zamezí neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k údajům, jejich změně, zničení, ztrátě či jinému neoprávněnému nakládání.
 4. Poskytovatel zajistil, aby zaměstnanci a jiné osoby pověřené ke zpracování údajů zpracovávaly údaje jen v rozsahu a za účelem plnění smlouvy a podle právních přepisů.
 5. Poskytovatel se zavazuje na výzvu klienta opravit, aktualizovat, smazat nebo přemístit osobní údaje (v rámci funkcionalit produktů a služeb).
 6. Poskytovatel bude při plnění povinností podle Nařízení GDPR postupovat s odbornou péčí.
 7. Poskytovatel smí do zpracování osobních údajů zapojit dalšího zpracovatele, a to zejména poskytovatele IT a marketingových služeb potřebných a aktuálně dostupných na trhu pro účely údržby, provozu a vývoje produktů, kteří splňují normy stanovené Evropskou unií, a to bez dodatečného výslovného konkrétního povolení klienta.
 8. V případě ukončení poskytování služeb a produktů společnosti Meebio, ve kterých jsou osobní údaje umístěné, Meebio přestane osobní údaje aktivně zpracovávat a nejpozději po 90 dnech. Zároveň také vymaže existující (zálohovací) kopie, pokud právní předpisy nevyžadují jejich ponechání (například z důvodu trestního řízení apod.)
 9. Poskytovatel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o údajích, zejména je nesmí zveřejňovat, šířit, či předávat dalším osobám mimo osoby v zaměstnaneckém poměru nebo jiným oprávněným osobám. Poskytovatel nadále zajistí, aby také jeho zaměstnanci a jiné oprávněné osoby dodržovali závazek mlčenlivosti. Tato povinnost trvá i po skončení spolupráce klienta a společnosti Meebio.
 10. Poskytovatel je dále povinen zachovávat mlčenlivost o bezpečnostních opatřeních přijatých k zabezpečení ochrany osobních údajů, a to i po skončení naší spolupráce.

Vyhrazujeme si právo tyto informace průběžně aktualizovat, abychom Vás lépe informovali o tom, jak s osobními údaji nakládáme.

Provozovatelem serverů, kde jsou klientská data uložena je společnost WEDOS Internet, a.s. a servery jsou umístěny v České republice.

FORUM 24 Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra Globus Subway česká tisková kancelář Fujitsu KIA DHL